Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Kampaň "Nám to není jedno"

V průběhu měsíce června se občané města Opavy budou ve vozech městského dopravního podniku a na plakátovacích plochách setkávat s plakáty upozorňujícími na snadnou dostupnost alkoholu a tabákových výrobků dětem a mládeži. Kampaň s názvem „Nám to není jedno“ je realizována statutárním městem Opava ve spolupráci s neziskovou organizací Elim Opava a je součástí projektu „Opava – osvětové kampaně 2023“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2023.

Během podzimu 2022 byla do opavských základních škol distribuována elektronická verze ankety, ve které se žáci 4. – 9. ročníků vyjadřovali ke svým zkušenostem s dostupností alkoholu a tabákových výrobků. Anketu vyplnilo celkem 537 žáků, z toho 250 dívek a 287 chlapců. Z výsledků vyplynulo, že 55 žáků si již někdy potáhlo z klasické cigarety, 23 žáků ji vykouřilo celou. Elektronickou cigaretu vyzkoušelo 132 žáků. Zkušenost s alkoholem uvedlo celkem 290 žáků, kdy 70 z nich uvedlo, že pro ně není vůbec těžké si alkohol sehnat. Nejčastěji se jednalo o alkohol poskytnutý rodiči či zakoupený v trafice, večerce případně supermarketu. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že dostupnost alkoholu i tabákových výrobků nezletilým úzce souvisí s nezodpovědným chováním nás dospělých.  

První zkušenosti s alkoholem či tabákovými výrobky získávají děti ať už v rámci rodiny, nebo díky vrstevnické skupině, kdy si mladiství kupují alkohol v prodejnách přímo, nebo zprostředkovaně přes jinou zletilou osobu. Projekt má osvětový a podpůrný charakter. Hlavní myšlenkou je podpořit prodejce - pokladní, číšníky, servírky a další veřejnost ve zvládání těchto situací a dodržování zákonných norem. Pracovníci Elimu spolu se studenty Slezské univerzity v Opavě již od května obcházejí jednotlivé prodejny či restaurační zařízení s podpůrnými materiály, které kromě upozorňování na tuto problematiku, obsahují také pomůcku pro snadné vypočtení zletilosti. Projekt se zaměřuje i na širokou veřejnost, mladé dospělé a děti, kterým zvědomuje rizika související s touto problematikou a vede je k respektování zákona a preventivní ochraně dětí. Jednou z dalších aktivit kampaně je výtvarná soutěž na téma „Pomoz mi nepít a nekouřit“, která byla vyhlášena pro opavské základní školy, kdy nejlepší práce budou vystaveny v OC Breda & Weinstein až do konce srpna.

V úterý 13. června proběhne v odpoledních hodinách prezentační akce v Sadech Svobody pod Ptačím vrchem, kde bude veřejnost seznámena s informacemi z projektu, bude moci diskutovat na dané téma s pracovníky zapojených organizací a pro děti budou připraveny doprovodné aktivity.