Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Naše třída AJ

AJ

O třídě

V rámci nepovinného předmětu jsme v naší škole zavedli výuku Aj již od prvního ročníku, čímž dětem dáváme více příležitostí se s angličtinou seznámit a pevněji si osvojit vše potřebné pro úspěšnou komunikaci. Velmi pozitivně vnímáme skutečnost, že o celé dva školní roky jsou děti déle v „kontaktu“ s tímto jazykem. Jsme přesvědčeni, že se děti takto daleko dříve naučí základní slovní zásobu, gramatiku a osvojí si výslovnost a intonaci, což je pro tento jazyk základem. Vstřícným přístupem s jistou dávkou pochopení chceme dětem pomoci překonat ostych z cizího jazyka. Tomuto také výrazně napomáhá skutečnost, že s dětmi pravidelně pracují nejen dva průvodci, ale také rodilý mluvčí. Počet pedagogů v hodinách Aj je pro děti benefitem především z toho důvodu, že je zajištěn individuální přístup a děti jsou s angličtinou v neustálém kontaktu. Našim cílem je v dětech posílit jejich sebevědomí, poněvadž právě sebevědomí je velmi důležitým faktorem při používání cizího jazyka.

Další novinkou tohoto školního roku je zavedení integrované výuky předmětu a cizího jazyka (tzv. CLIL). Jedná se o metodu, při které je školní předmět vyučován prostřednictvím cizího jazyka (v tomto případě prostřednictvím angličtiny). Učitelé anglického jazyka často přizpůsobují obsah svých hodin ostatním předmětům. Zároveň průvodci anglického jazyka navštěvují hodiny svých kolegů a s dětmi společně pracují na právě probíraných tématech v hodinách Českého jazyka, Matematiky či Kosmické výchovy. Cílem této metody je přirozené použití cizího jazyka a zvýšení motivace dětí k získání anglické slovní zásoby v širším rozsahu. V pozdějších fázích jsou děti dokonce schopné obsah nejazykového předmětu prezentovat v anglickém jazyce.

Anglický jazyk vyučujeme v pedagogickém seskupení:

Mgr. Veronika Frélichová (výuka v I. a II. trojročí)

Mgr. Jan Rozsíval (výuka v II. trojročí, CLIL v I. a II. trojročí)

Jamie Taylor (výuka I. a II. trojročí)

Týdenní souhrny

Důležité informace

9. 1. JAK HODNOTÍME?

V AJ píšeme kontrolní práce 1x za pololetí. Děti se na ně připravují tak, že trénují předem typy úkolů, které práce obsahuje.  Slovní zásoba i gramatika v kontrolní práci pochází z pracovních listů za pololetí. Důležitou součástí pro každého žáka je i oprava vlastních chyb v následující hodině. přípravný pracovní list ke kontrolní práci - 4., 5. ročník 

Kromě písemných kontrolních prací jsou součástí hodnocení v AJ u 3. - 5. ročníku také individuální konzultace každého žáka s průvodcem nad jeho slovníčkem - ověření, zda žák slova zná a umí použít. Konzultace probíhají 2x za pololetí. 

Průběžně se učíme se také sebehodnocení a k uvědomění si, co jsme se naučili v každé hodině, na čem jsme pracovali, co se nám povedlo.

------------------------------------------------------------------------

22. 11. - SLOVNÍČKY

Sešity - slovníčky jsou důležitým nástrojem ve výuce angličtiny. V I. trojročí si do nich děti lepí obrázky, ke kterým si dopisují slova podle vzoru. V září to byly čísla a barvy, v říjnu rodina, zvířata a jídlo, v listopadu lidské tělo a školní pomůcky. Krom toho na každou probranou anglickou hlásku máme ve slovníčku také jedno slovo.

             

              

   

Ve II. trojročí si děti zapisují na měsíc daný počet slov podle svého výběru - 4. ročník 15 slov, 5. ročník 20 slov. Mohou použít slova, která určitý měsíc společně probíráme, nebo si mohou zapsat jakákoliv slova, která je zajímají, ještě je neznají a chtějí se je naučit anglicky. Používají k tomu google překladač, slovníky či pomůcky - fotokarty se slovní zásobou. Jednou za 2 měsíce probíhá s každým žákem individuální konzultace nad jeho slovníčkem - ověření, zda slova zná.

-------------------------------------------------------------------------

Dne 5. 11. 2019 proběhl seminář výuky Aj pro rodiče dětí ZŠ Nový svět. 

Abyste si dokázali představit, jak seminář vypadal a co se na něm dělo, níže uvádíme alespoň pár zpětných vazeb rodičů, kteří se semináře účastnili. Děkujeme :-) a na Vás všechny se budeme těšit příště. 

 „Seminář nás obohatil o zážitek, poznání vyučovat angličtinu způsobem, kterým zažívá naše dítě. Tím můžeme propojit domácí přípravu a posouvat vzdělávání dítěte dopředu smysluplněji a efektivněji... Líbil se nám pozitivní přístup a atmosféra celé ukázky. V tomto bezpečném prostředí, kdy člověk  není vystaven tlaku velké skupiny a následného posuzování, hodnocení, dochází k získávání hlubších znalostí a podněcuje to vnitřní motivaci a zájem o danou věc.“

 „Prakticky jsem si mohla vyzkoušet, jak je výuka prováděna, a i díky přítomnosti jiných rodičů, kdy jsme byli na jedné lodi, zažít situaci, kdy je vždy někdo nablízku, kdo pomůže. Že se ptám sama za sebe a ostatní to nemusí slyšet, pokud je mi dotaz třeba trapný. Samozřejmě je skvělé seznámení s pomůckami pro výuku. Dítě doma třeba něco naznačí, ale teď jsem viděla reálně třeba výslovnost, jak se učí a to mi hodně pomohlo. A hlavně, děti nemají obavy z jiného jazyka.“

---------------------------------------------------------------------------

14. 10. - PROCVIČOVÁNÍ NA DOMA - 1. - 3. ROČNÍK

Zpíváme s dětmi Jolly Phonics písničky - na každou hlásku, co se učíme. Můžete se podívat i doma. Začínáme číst celá slova, která obsahují už probrané hlásky (hen, ant, egg, dog...). 

 Využili jsme už také hry na slovíčka na internetu - posílám vám odkaz, abyste mohli hrát i doma:

https://www.umimeanglicky.cz

Zvolte si nahoře "podle třídy" -- třeba 2. třída -- téma dle vašeho výběru (barvy, čísla...) a buď pexeso, nebo poslech slovíček.

-------------------------------------------------------------------------

6. 9. - JOLLY PHONICS V NAŠÍ ŠKOLE

V 1. trojročí letos využíváme metodu Jolly Phonics. Podle ní se učí číst a psát děti ve Velké Británii, rozšířila se do světa a v poslední době i do některých škol v Česku. Postupuje podle jednotlivých anglických hlásek, každá hláska má k sobě příběh, písničku, pohyb a zvuk. Díky tomu se děti jednodušeji naučí číst anglická slova a i když "se to jinak čte, jinak píše", má angličtina zákonitosti, které se dají dobře naučit.

Systém, který zvyšuje sebevědomí :-) Pustťe si ukázku na 3 minuty!

Aktuality

Rozvrh hodin

Konzultace

Rezervujte si termín konzultací


PRAVIDLA KONZULTACÍ
  • Společné přivítání na elipse (dítě – rodič – průvodce).
  • Dítě hovoří o tom, co se mu povedlo, co se mu daří.
  • Hledá, v čem se potřebuje zlepšit a co pro to může udělat.
  • Rodič doplní informace, popíše domácí přípravu do školy.
  • Společné nahlédnutí do portfolia.
  • Vypsání konzultačního záznamu.