Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Články

Vážení rodiče, 
moc Vás zdravím.
V pátek 21. 6. bude vyučování ukončeno v 10:00 hod. 
 
Děti půjdou na oběd s kolegyněmi z ŠD postupně, a to od 11:15 hod.
Pokud na oběd Vaše dítě nepůjde, je nezbytné jej odhlásit.
 
Pokud Vaše dítě na obědy nechodí a domů odchází samo ihned po vyučování, bude moci odejít v 10:00 hod. 
Prosím, potvrďte třídnímu učiteli, že toto berete na vědomí.
 
Školní družina bude v provozu od 10:00 do 15:30 hod. 
S ohledem na skutečnost, že tento den již bude ve škole také přítomna stěhovací firma, zdvořile Vás žádám, abyste si své děti vyzvedli co nejdříve. 
Abychom zajistili co nejhladší průběh vyučování, ŠD i stěhování, budeme tento den s dětmi především venku, tj. na hřišti, atriu či arboretu. 
Záleží na aktuálních možnostech a volném prostoru. 
Děkuji moc za spolupráci.
Vážím si Vašeho pochopení v této výjimečné situaci. 
Přeji Vám i dětem příjemné dny. 
S úctou
Hana Rozsíval Kroupová
Vydal/a Hana Kroupová, 26. 06. 2024

Vážení rodiče, moc si vážíme Vaší projevené důvěry.

Děkujeme za to!

 

Níže naleznete seznam dětí, které byly dnešním dnem do naší školy přijaty.

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

 

Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí

k základnímu vzdělávání v Základní škole Nový svět, Opava, příspěvkové organizaci 18 uchazečů

s tímto registračním číslem:

Registrační číslo         Rozhodnuto   

 

001                                         přijat                      

002                                         přijat                      

006                                         přijat                       

007                                         přijat                      

008                                         přijat                      

010                                         přijat                      

011                                         přijat                      

013                                         přijat                      

014                                         přijat                       

018                                         přijat                       

019                                         přijat                       

022                                         přijat                       

023                                         přijat                       

024                                         přijat                       

025                                         přijat                       

027                                         přijat                       

030                                         přijat                       

032                                         přijat                                                    

 

Tento seznam je zveřejněn dne 30.04.2024 na webových stránkách školy www.zsnovysvet.cz . Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn.  O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst.
2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte
ve škole.  Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává písemně, u ředitelky školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava, nebo elektronicky na email: kroupova@zsnovysvet.cz, se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky ID
DS: uphmuaf.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 

Mgr. Hana Rozsíval Kroupová, DiS., v.r.

ředitelka školy   

 

Vydal/a Hana Kroupová, 22. 05. 2024