Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Články

V průběhu měsíce června se občané města Opavy budou ve vozech městského dopravního podniku a na plakátovacích plochách setkávat s plakáty upozorňujícími na snadnou dostupnost alkoholu a tabákových výrobků dětem a mládeži. Kampaň s názvem „Nám to není jedno“ je realizována statutárním městem Opava ve spolupráci s neziskovou organizací Elim Opava a je součástí projektu „Opava – osvětové kampaně 2023“, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21 pro rok 2023.

Během podzimu 2022 byla do opavských základních škol distribuována elektronická verze ankety, ve které se žáci 4. – 9. ročníků vyjadřovali ke svým zkušenostem s dostupností alkoholu a tabákových výrobků. Anketu vyplnilo celkem 537 žáků, z toho 250 dívek a 287 chlapců. Z výsledků vyplynulo, že 55 žáků si již někdy potáhlo z klasické cigarety, 23 žáků ji vykouřilo celou. Elektronickou cigaretu vyzkoušelo 132 žáků. Zkušenost s alkoholem uvedlo celkem 290 žáků, kdy 70 z nich uvedlo, že pro ně není vůbec těžké si alkohol sehnat. Nejčastěji se jednalo o alkohol poskytnutý rodiči či zakoupený v trafice, večerce případně supermarketu. Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že dostupnost alkoholu i tabákových výrobků nezletilým úzce souvisí s nezodpovědným chováním nás dospělých.  

První zkušenosti s alkoholem či tabákovými výrobky získávají děti ať už v rámci rodiny, nebo díky vrstevnické skupině, kdy si mladiství kupují alkohol v prodejnách přímo, nebo zprostředkovaně přes jinou zletilou osobu. Projekt má osvětový a podpůrný charakter. Hlavní myšlenkou je podpořit prodejce - pokladní, číšníky, servírky a další veřejnost ve zvládání těchto situací a dodržování zákonných norem. Pracovníci Elimu spolu se studenty Slezské univerzity v Opavě již od května obcházejí jednotlivé prodejny či restaurační zařízení s podpůrnými materiály, které kromě upozorňování na tuto problematiku, obsahují také pomůcku pro snadné vypočtení zletilosti. Projekt se zaměřuje i na širokou veřejnost, mladé dospělé a děti, kterým zvědomuje rizika související s touto problematikou a vede je k respektování zákona a preventivní ochraně dětí. Jednou z dalších aktivit kampaně je výtvarná soutěž na téma „Pomoz mi nepít a nekouřit“, která byla vyhlášena pro opavské základní školy, kdy nejlepší práce budou vystaveny v OC Breda & Weinstein až do konce srpna.

V úterý 13. června proběhne v odpoledních hodinách prezentační akce v Sadech Svobody pod Ptačím vrchem, kde bude veřejnost seznámena s informacemi z projektu, bude moci diskutovat na dané téma s pracovníky zapojených organizací a pro děti budou připraveny doprovodné aktivity.

Vydal/a Hana Kroupová, 05. 06. 2023

Vážení rodiče, 

tímto Vás informuji o skutečnosti, že v pátek 19. 5. bude provoz školní družiny zkrácen, a to do 15.30 hod. 
Důvodem je teambuilding zaměstnanců školy. 
Prosím o vyzvednutí dítěte/dětí nejpozději ve výše uvedeném čase. 
Děkuji za spolupráci. 
Přeji Vám úspěšný týden. 
Hana  
Vydal/a Hana Kroupová, 30. 05. 2023

Na základě zahájeného správního řízení ve věci přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 do Montessori třídy Základní školy Nový svět, Opava, příspěvkové organizace,ve škole: Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava, Vám sdělujeme, že bylo ukončeno shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Této možnosti můžete využít dne 10. 5. 2023 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v budově Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava, kancelář č. A104, kde bude připraven spis k nahlédnutí.

Za účelem seznámení se s podklady rozhodnutí máte ve smyslu ust. § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. Po uplynutí výše uvedené lhůty bude vydáno rozhodnutí v dané věci.

Mgr. Hana Kroupová, ředitelka školy

 

Vydal/a Hana Kroupová, 15. 05. 2023
Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2023/2024
Vážení rodiče, moc si vážíme Vaší projevené důvěry.
Děkujeme za to!
Níže naleznete seznam dětí, které byly dnešním dnem do naší školy přijaty.
Po pečlivém zvážení jsme navýšili počet přijatých dětí ke vzdělávání v naší škole z 22 na 23 dětí.
Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání
Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:
Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí ke školnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Nový svět, Opava, příspěvkové organizaci 23 uchazečů s tímto registračním číslem:
 Registrační číslo        Rozhodnuto   
004                                         přijat
007                                         přijat
008                                         přijat
009                                         přijat
014                                         přijat
020                                         přijat
021                                         přijat
022                                         přijat
024                                         přijat
025                                         přijat
030                                         přijat
031                                         přijat
032                                         přijat
034                                         přijat
035                                         přijat
036                                         přijat                                       
037                                         přijat
038                                         přijat
039                                         přijat
041                                         přijat
043                                         přijat                                     
045                                         přijat
051                                         přijat
Tento seznam je zveřejněn dne 28. 04. 2023 na webových stránkách školy www.zsnovysvet.cz . Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn.  O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. 
Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání do 15 dnů. Odvolání se podává písemně, u ředitelky školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Šrámkova 1457/4, 747 05 Opava, nebo elektronicky na email: kroupova@zsnovysvet.cz, se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: uphmuaf.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
Mgr. Hana Kroupová, DiS., v.r.
ředitelka školy   
 

 

Vydal/a Hana Kroupová, 15. 05. 2023

Vážení rodiče, 

podle § 8 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, může ředitel školy po projednání se zřizovatelem přerušit činnost školní družiny v době hlavních prázdnin.

Dle pokynu MŠMT k Organizaci školního roku 2022/2023 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích budou trvat hlavní prázdniny od 1. července 2023 do 31. srpna 2023. Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Podle dohody ředitelů opavských ZŠ a po projednání se zákonnými zástupci žáků budou školní družiny při opavských základních školách v době hlavních prázdnin otevřeny dle níže uvedeného rozpisu, kde se k docházce mohou přihlásit žáci ostatních opavských školních družin k zájmové a tematické rekreační činnosti.

  03. 07.2023 - 14. 07. 2023

ŠD při ZŠ Opava-Kylešovice

 

  17. 07.2023 - 28. 07. 2023

ŠD při ZŠ TGM Opava,  Riegrova

 

  31. 07. 2023 - 11. 08.2023

ŠD při ZŠ Opava, Otická

 

  14. 08. 2023 - 25. 08.2023

ŠD při ZŠ Opava, Ed. Beneše

 změna oproti zaslaného emailu!

  

V případě, že máte o umístění Vašeho dítěte do některé z výše uvedených ŠD zájem, prosím, písemně kontaktujte mou kolegyni Mgr. Evu Hynarovou, hynarova@zsnovysvet.cz do 1. 6. 2023. 

Od 28. 8. 2023 do 1. 9. 2023 bude provoz ŠD při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. opět zahájen. Provoz bude po - pá od 7:30 do 15:00 hod. 

Pokud budete mít o zaspání dítěte na tyto dny zájem, prosím o písemnou informaci na email hynarova@zsnovysvet.cz do 15. 6. 2023.

Děkuji. 

Přeji Vám hezké dny. 

Hana

Vydal/a Hana Kroupová, 27. 04. 2023