Základní škola Montessori Nový svět, Opava

ŠD

ŠD

O třídě

Provozní doba školní družiny

 Ráno: 6,45 - 8,15, odpoledne: od konce výuky – 16,30

Zájmová vzdělávací činnost školní družiny (dále ŠD) vychází ze Školního vzdělávacího programu ZŠ. Celá činnost je směřována k aktivnímu trávení volného času. Operativně reagujeme na stupeň únavy dětí, náladu i počasí.

V ŠD realizujeme výchovnou a zájmovou činnost mimo vyučování a to formou pravidelné a příležitostné vzdělávací, rekreační a zájmové činnosti.

 Za chod ŠD zodpovídáme my, tj. Petra Krumlová, Zuzana Prokešová a Hana Kroupová. 

Přihlašování do školní družiny

Děti navštěvují školní družinu na základě písemné přihlášky, tj. Přihlašovacího lístku vyplněného a podepsaného zákonnými zástupci dítěte. Přednostně jsou přijímání žáci nižších ročníků.

Odhlášení probíhá na konci školního roku automaticky, v průběhu školního roku písemně zákonným zástupcem. Vyloučení dítěte ze školní družiny ze závažných kázeňských důvodů projednává pedagogická rada ZŠ, schvaluje ŘŠ. Dítě může být vyloučeno i v případě, že rodiče neuhradí včas stanovený poplatek za pobyt ve školní družině.

  Odchody a vyzvedávání dítěte ze školní družiny

Čas odchodů či vyzvedávání dětí je stanoven na zadní straně Přihlašovacího lístku. Změny lze provést  pouze písemně. Na kroužky mimo ŠD jsou děti uvolňovány dle pokynů v Přihlašovacím lístku.

Pokud rodiče požadují, aby dítě opustilo ŠD v jinou dobu, než je stanovena v Přihlašovacím lístku, či předem ví o nepřítomnosti v ŠD, je nutný jejich písemný souhlas. Telefonické omluvenky nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat. Pokud děti navštěvují kroužky ZŠ, jsou vychovatelkou předávány vedoucím kroužků, kteří si je vyzvedávají přímo ve školní družině.

Z důvodu plynulé činností žáků v ŠD, vyzvedávání dětí je stanoveno do 14:00, poté až po 15.00, popř. si rodiče mohou vyzvedávat žáky na základě stanoveného času zákonným zástupcem v Přihlašovacím lístku.V době 14:00 – 15:00 budou děti s vychovatelkou mimo školu, tj. na zahradě, dvoře či blízkém parku (za příznivého počasí).

Doporučení

 Vzhledem k činnostem, které děti ve školní družině uskutečňují (hry, sport, pobyt venku, výtvarné a pracovní činnosti), doporučujeme dětem dát do ŠD vhodné starší oblečení na převlečení.

Poplatek za pobyt ve školní družině

Zákonní zástupci přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 800,- Kč za školní rok (80,- Kč za každý započatý měsíc). Platba se uskutečňuje ve dvou pololetních splátkách buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy 2101462553/2010. První splátka do konce 2. dekády měsíce září, druhá splátka do konce 2. dekády února daného školního roku.

Týdenní plány

Týden vůní v družině

Tento týden se v družině zaměříme na smyslové vnímání- nejčastěji čichem. Odpočineme si během společné povídací elipsy, kterou ozvláštníme aromaterapií. Mezi druhou a třetí hodinou se vydáme ven :-) .

   Celý týdenní plán je k nahlédnutí zde: 

Týden vůní

Děti na stromě

Denní rozvrh 

Ranní družina (6:45-8:15)


-ranní scházení děti do školy
-poslech hudby
-spontánní hry dle výběru dětí
-kreslení a samostatné čtení
-seznámení s náplní dne a příprava věcí na vyučování

Odpolední družina

Relaxační část (12:15-14:00)
-povídací elipsa
-odpočinkové činnosti
-zpěv za doprovodu kytary nebo klavíru, poslech hudby
-společné čtení po obědě
-kreslení- antistresové omalovánky, intuitivní kresba
-aromaterapie

Aktivní část (14:00-15:00)
-pobyt na školním dvoře, sportovišti, hřišti nebo arboretu
-nabídka výtvarných činností
-kreativní práce
-vycházky
-sportovní aktivity
-kroužky

Příprava na vyučování, zájmová a rekreační část dne (15:00-16:30)
-spontánní hry
-volné kreslení
-činnosti z oblasti praktického života 

Důležité informace

Termín společného setkání u deskových her je z důvodů vysoké absence dětí naší školy přesunut na úterý 11. 2. 2020 od 13:30 do 16:00 hod. v naší škole. 

Druhý termín, a to pátek 21. 2. 2020, stále platí :-).

Těšíme se na Vás po jarních prázdninách, milé děti a rodiče. 

Petra, Zuzka, Hanka 

Aktuality

Konzultace

Vážení rodiče,
v případě potřeby osobní konzultace nás kontaktujte na telefonním čísle 731 136 820, popř. emailem krumlova@zsnovysvet.cz.
Jsme si jisté, že vymyslíme společný termín schůzky.
Děkujeme
Petra a Zuzka