Základní škola Montessori Nový svět, Opava

ŠD

ŠD

O třídě

Provozní doba školní družiny

 Ráno: 6,45 - 8,15, odpoledne: od konce výuky – 16,30

Zájmová vzdělávací činnost školní družiny (dále ŠD) vychází ze Školního vzdělávacího programu ZŠ. Celá činnost je směřována k aktivnímu trávení volného času. Operativně reagujeme na stupeň únavy dětí, náladu i počasí.

V ŠD realizujeme výchovnou a zájmovou činnost mimo vyučování a to formou pravidelné a příležitostné vzdělávací, rekreační a zájmové činnosti.

 Za chod ŠD zodpovídááme my, tj. Petra Krumlová, Zuzana Prokešová a Hana Kroupová. 

Přihlašování do školní družiny

Děti navštěvují školní družinu na základě písemné přihlášky, tj. Přihlašovacího lístku vyplněného a podepsaného zákonnými zástupci dítěte. Přednostně jsou přijímání žáci nižších ročníků.

Odhlášení probíhá na konci školního roku automaticky, v průběhu školního roku písemně zákonným zástupcem. Vyloučení dítěte ze školní družiny ze závažných kázeňských důvodů projednává pedagogická rada ZŠ, schvaluje ŘŠ. Dítě může být vyloučeno i v případě, že rodiče neuhradí včas stanovený poplatek za pobyt ve školní družině.

  Odchody a vyzvedávání dítěte ze školní družiny

Čas odchodů či vyzvedávání dětí je stanoven na zadní straně Přihlašovacího lístku. Změny lze provést  pouze písemně. Na kroužky mimo ŠD jsou děti uvolňovány dle pokynů v Přihlašovacím lístku.

Pokud rodiče požadují, aby dítě opustilo ŠD v jinou dobu, než je stanovena v Přihlašovacím lístku, či předem ví o nepřítomnosti v ŠD, je nutný jejich písemný souhlas. Telefonické omluvenky nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat. Pokud děti navštěvují kroužky ZŠ, jsou vychovatelkou předávány vedoucím kroužků, kteří si je vyzvedávají přímo ve školní družině.

Z důvodu plynulé činností žáků v ŠD, vyzvedávání dětí je stanoveno do 14:00, poté až po 15.00, popř. si rodiče mohou vyzvedávat žáky na základě stanoveného času zákonným zástupcem v Přihlašovacím lístku.V době 14:00 – 15:00 budou děti s vychovatelkou mimo školu, tj. na zahradě, dvoře či blízkém parku (za příznivého počasí).

Doporučení

 Vzhledem k činnostem, které děti ve školní družině uskutečňují (hry, sport, pobyt venku, výtvarné a pracovní činnosti), doporučujeme dětem dát do ŠD vhodné starší oblečení na převlečení.

Poplatek za pobyt ve školní družině

Zákonní zástupci přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 800,- Kč za školní rok (80,- Kč za každý započatý měsíc). Platba se uskutečňuje ve dvou pololetních splátkách buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy 2101462553/2010. První splátka do konce 2. dekády měsíce září, druhá splátka do konce 2. dekády února daného školního roku.

Týdenní plány

Adventní týden v družině

Tento týden se s dětmi zaměříme na nacvičování představení, které se bude konat dne 13:12. v Loutkovém divadle
     Proto budeme pilně nacvičovat tanec se stuhou, tvořit společné velkoformátové obrazy a zpívat koledy.

Nezahálíme ani venku, protože se snažíme využít posledních krásných dní a pořádně sportovat!

Připomínáme, že Vánoční obchůdek bude otevřen do pátku 6.12. 

Celý týdenní plán je k nahlédnutí zde: 2.12.-6.12. Adventní týden

Důležité informace

Aktuality

Konzultace

Vážení rodiče,
v případě potřeby osobní konzultace nás kontaktujte na telefonním čísle 731 136 820, popř. emailem krumlova@zsnovysvet.cz.
Jsme si jisté, že vymyslíme společný termín schůzky.
Děkujeme
Petra a Zuzka