Základní škola Montessori Nový svět, Opava

ŠD

ŠD
ŠD

O třídě

Provozní doba školní družiny (po-pá):

 ráno:                                                  6:30 - 8:15
 odpoledne:                                         od konce výuky – 16:30

V úterý, čtvrtek a pátek je ranní ŠD pro prvňáčky prodloužena do 9:00 hod. 

Školní družina

Školní družina spadá do kategorie mimoškolního vzdělávání, realizuje tak činnosti zájmové, vzdělávací i výchovné. Školní družina plynule navazuje na školní výuku.
Činnosti jsou směřovány k aktivnímu trávení volného času. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit.
Aktivity jsou rozděleny dle obsahu na vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.
Průvodkyně ŠD operativně reagují na stupeň únavy dětí, jejich náladu i počasí venku a aktivity tak těmto kritériím přizpůsobí.

Mezi oblíbené aktivity našich žáků, patří například kreativní a tvořivé činnosti (kreslení, malování, vyrábění z přírodnin), sportovní hry (převším venku na hřišti), čtenáčký koutek (spojen s relaxací, aromaterapií a odpočinkem), hraní deskových her, a spousty dalších aktivit.
Zajímavá je také pestrá nabídka činností především dle tématických týdnů v rámci přípravy průvodkyň ŠD (příprava palčinek či pečení jiných sladkých dobrot, výroba svíček a mýdel, hra na kytaru, základy šití,...)

Pravidelně se v ŠD odehrávají projektové dny. ŠD nabízí i mnoho zájmových kroužků

 Za chod ŠD zodpovídají průvodkyně, a tedy: Martina Dluhošová, Daniela Hýlová, Zuzana Prokešová. 

Těšíme se Vás děti :-)

Marťa, Danča, Zuzka, Jana

________

Režim Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Týdenní plány

Denní rozvrh 

Ranní družina

-ranní scházení děti do školy
-poslech hudby
-spontánní hry dle výběru dětí
-kreslení a samostatné čtení
-seznámení s náplní dne a příprava věcí na vyučování

Odpolední družina

Relaxační část (13:00 - 13:30)
-povídací elipsa
-odpočinkové činnosti
-zpěv za doprovodu kytary nebo klavíru, poslech hudby
-společné čtení po obědě
-kreslení- antistresové omalovánky, intuitivní kresba
-aromaterapie

Aktivní, zájmová část (13:30-14:30)
-pobyt na školním dvoře, sportovišti, hřišti nebo arboretu
-nabídka výtvarných činností
-kreativní a tvořivé práce

- tematické hry 
-vycházky
-sportovní aktivity
- zájmové kroužky

* Pokud je to možné, žádáme rodiče, aby v tomto čase své děti nevyzvedavali z družiny

Příprava na vyučování, zájmová a rekreační část dne, odpočinek ke konci družiny (14:30-16:30)
-spontánní hry
-volné kreslení
-činnosti z oblasti praktického života, práce s Montessori pomůckami 

- relaxace a odpočinek 
- zájmové kroužky

Tématické týdny 

Důležité informace

Přihlašování do školní družiny

Děti navštěvují školní družinu na základě písemné přihlášky, tj. Přihlašovacího lístku vyplněného a podepsaného zákonnými zástupci dítěte. Přednostně jsou přijímání žáci nižších ročníků, sourozenci a děti pracujících rodičů.

Odhlášení probíhá na konci školního roku automaticky, v průběhu školního roku písemně zákonným zástupcem. Vyloučení dítěte ze školní družiny ze závažných kázeňských důvodů projednává pedagogická rada ZŠ, schvaluje ŘŠ. Dítě může být vyloučeno i v případě, že rodiče neuhradí včas stanovený poplatek za pobyt ve školní družině.

Pobyt žáka ve školní družině není nárokový a školní družina může být naplněna maximálně do celkové výše její kapacity, která činí 100 žáků. 

Odchody a vyzvedávání dítěte ze školní družiny

Čas odchodů či vyzvedávání dětí je stanoven na zadní straně Přihlašovacího lístku. Změny lze provést  pouze písemně. Na kroužky mimo ŠD jsou děti uvolňovány dle pokynů v Přihlašovacím lístku.

Pokud rodiče požadují, aby dítě opustilo ŠD v jinou dobu, než je stanovena v Přihlašovacím lístku, či předem ví o nepřítomnosti v ŠD, je nutný jejich písemný souhlas. Telefonické omluvenky nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat. Pokud děti navštěvují kroužky ZŠ, jsou vychovatelkou předávány vedoucím kroužků, kteří si je vyzvedávají přímo ve školní družině.

Z důvodu plynulé činností žáků v ŠD, vyzvedávání dětí je stanoveno do 14:00, poté až po 15.00, popř. si rodiče mohou vyzvedávat žáky na základě stanoveného času zákonným zástupcem v Přihlašovacím lístku.V době 14:00 – 15:00 budou děti s vychovatelkou mimo školu, tj. na zahradě, dvoře či blízkém parku (za příznivého počasí).

Doporučení:

 Vzhledem k činnostem, které děti ve školní družině uskutečňují (hry, sport, pobyt venku, výtvarné a pracovní činnosti), doporučujeme dětem dát do ŠD vhodné starší oblečení na převlečení.

Poplatek za pobyt ve školní družině

Zákonní zástupci přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 900,- Kč za školní rok (90,- Kč za každý započatý měsíc). Platba se uskutečňuje ve dvou pololetních splátkách buď složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet školy 2101462553/2010 (variabilní symbol: nevypisujete, poznámka pro příjemce: jméno a příjmení dítěte). První splátka do konce 2. dekády měsíce září, druhá splátka do konce 2. dekády února daného školního roku.

Aktuality

Konzultace

Vážení rodiče, v případě potřeby osobní konzultace nás kontaktujte na telefonním čísle 731 136 820, popř. emailem:
Eva - hynarova@zsnovysvet.cz
Zuzka - prokesova@zsnovysvet.cz
Martina - dluhosova@zsnovysvet.cz
Daniela - hylova@zsnovysvet.cz

Pevně věříme, že najdeme společný termín schůzky.
Děkujeme Eva, Zuzana, Martina a Daniela