Základní škola Montessori Nový svět, Opava

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. třídy základních škol v Opavě - ZDE.

Termín zápisu: 19. 4.  – 23. 4. 2021

Žádost mohou rodiče podat tímto způsobem:

 1. osobním podáním ve škole v termínu od  21. 4. a 22. 4. vždy od 14.00 – 16.30 hod. dle rezervačního systému – rezervace bude možná od 14. 4. 2021. 
 2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – email je možný poslat nejdříve 19. 4. a nejpozději 23. 4. 2021.
 3. zaslat poštou (rozhodující je datum podání dokumentu na poštu) 
 4. vložit  do schránky školy (schránka je umístěna u vstupu školy ve dnech 19. – 23. 4. 2021)
 5. zaslat do datové schránky školy (není nutný podpis zákonného zástupce) v termínu 19. – 23. 4. 2021.

Kontakt ZŠ naleznete ZDE.

V případě, že máte zájem o naší školu, je zapotřebí k zápisu dodat:

 1. žádost o přijetí + zápisní lístek – ke stažení ZDE 
 2. kopii rodného listu či originál rodného listu (po ověření totožnosti Vám bude vrácen zpět)

V případě, že chcete podat žádost o odklad -§ 37 z. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon)

 1. žádost o odklad – ke stažení ZDE 
 2. doporučení  PPP a odborného lékaře, popř. klinického psychologa

Řádné odevzdání výše uvedených dokumentů je dostatečné k tomu, aby bylo ze strany školy zahájeno v den zápisu správní řízení v záležitosti přijetí dítěte k zahájení povinné školní docházky, popř. vyhovění odkladu zahájení školní docházky.

!Termín podání přihlášky nerozhoduje o výsledku správního řízení! 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souladu s §164 odst. 1, písm. a) a § 165 odst. 2, písm. b) zákona č. 564/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, stanovila ředitelka školy pro následný školní rok 2021/2022 konečnou kapacitu prvního ročníku takto:

V případě, že počet přijatých žádostí o přijetí překročí stanovený počet volných míst pro žáky 1. ročníku ZŠ, bude ředitelka školy postupovat dle následujících kritérií (postupně v daném pořadí):

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání:

V případ dotazů mne neváhejte kontaktovat na kroupova@zsnovysvet.cz nebo volejte na tel. číslo 608 087 946.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

-----------------------------------------------------------------------

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě občanského zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zák. zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou).

Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě /škola/, tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Ale pozor však – v případě, že by ve výše uvedené věci (PŠD) by vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana, tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich a nebude řešit jejich interní komunikační rozpor.

Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh jednoho z rodičů – do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat.

Správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř.  dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a ředitel/ka školy odkáže rodiče v souladu s ust. § 877 NOZ na soud, tak jak předem uvedeno.

Všeobecně – o přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle školského zákona se rozhodnutí o přijetí oznamuje tímto  způsobem

 1. zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (u vchodu do školy tak, aby bylo čitelné zvenčí a rodiče nemuseli vstupovat do budovy)
 2. a na webových stránkách školy ZDE
 3. nepřijatým uchazečům (zákon. zástupci nezletilého – nepřijatého žadatele) se odesílá rozhodnutí o nepřijetí.

 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na čtvrtek 29. 4. 2021.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly, které obdržíte emailem s potvrzením o přijetí žádosti o přijetí. O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale písemně požádat o jeho vydání.  Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zák. zástupci zasláno datovou schránkou (pokud mají), popř. doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.

Mgr. Hana Kroupová, DiS.                                                                                                                          Opava, 1. 4. 2021

ředitelka školy